Avtalsvillkor för företag

Här hittar du villkor för din verksamhets fiberinstallation och användning. Vi strävar efter att vara tydliga och transparenta så att ni kan känna er trygga med ert val av fiber från Utsikt Bredband.

Behöver du en papperskopia av de aktuella avtalsvillkoren? Kontakta vår kundservice, så hjälper vi dig.

Allmänna avtalsvillkor för installation och nyttjande

Dessa villkor gäller för juridisk person från och med den 1 februari 2024 och ersätter tidigare villkor.

1. Allmänt

1.1 Omfattning

Dessa allmänna villkor gäller mellan beställare (”Kunden”) och Utsikt Bredband AB (”Nätägaren”) vid beställning av installation och/eller anslutning av fiberkabel inklusive aktiv utrustning fram till en överlämningspunkt (”Installationen”). Villkoren gäller även för nyttjande av det fibernät som Nätägaren äger eller hyr och sköter drift av (”Stadsnätet”). Installation och nyttjande benämns separat och gemensamt som (”Tjänsten”).

För andra tjänster som Kunden beställer eller nyttjar genom tjänsteleverantör eller annan av nätägarens samarbetspartner ska särskilt avtal upprättas mellan respektive tjänsteleverantör och Kunden.

1.2 Beställning och ingående av Avtal    

Tjänsten förutsätter ett Avtal mellan parterna. Avtal avses ingått när Nätägaren har bekräftat Kundens beställning. 

Ett avtal (”Avtalet”) mellan parterna består av:

  1. Beställning/ Produktavtal
  2. Ramavtal
  3. Allmänna avtalsvillkor för installation och nyttjande (juridisk person)

I händelse av motstridiga uppgifter gäller avtalshandlingarna i ovan numerisk ordning, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. 

1.3 Särskilda överenskommelser

Särskilda överenskommelser blir en del av Avtalet i samband med ingående och anges då i beställning eller i Nätägarens bekräftelse. Överenskommelser efter Avtalets ingående anges på särskild avvikelseblankett. 

I händelse av motstridiga uppgifter äger särskilda överenskommelser företräde framför avtalshandlingar i punkten 1.2, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. 

2. Begrepp

Följande begrepp har nedan angiven betydelse:

Beställning: Beställning kan göras på avsedd blankett, på hemsida eller om du är kund hos Tekniska verken kan du i vissa fall göra beställningen via Mina sidor på www.tekniskaverken.se 

Fastighet och fastighetsägare: Med Fastighet avses den fasta egendomen som definierats i Avtalet och med Fastighetsägare avses samtliga delägare i Fastighet.

Kunden: Beställare av Tjänsten och Installation, en juridisk person; kommunal verksamhet, företag såsom exempelvis Fastighetsägare eller lokalhyresgäst och i förekommande fall enskild firma och ideella organisationer. 

Kunduppgift: Uppgift om Kundens såsom namn, adress, personnummer eller annan uppgift om Fastighetsägaren.

Leveransdag: Den tidpunkt som Installationen ska vara färdigställd. Leveransdag fastställs av Nätägaren i samband med bekräftelse av Kundens beställning.

Leveranstid: Från och med datum då Avtal ingås fram till Leveransdag.

Produktavtal: Produktspecifika avtal (exempelvis avseende fastighetsstyrning, datacentral) med tillhörande tjänstespecifikation. 

Ramavtal: Ett övergripande avtal mellan Kunden och Nätägaren.

Utrustning: Utrustning som ägs och tillhandahålls av Nätägaren och som placeras hos Kunden för att möjliggöra nyttjande av förbindelsen till Stadsnätet.  

Överlämningspunkt: Den punkt där fastighetens nät ansluts med bredbandsswitch till Stadsnätet. 

3. Behandling av personuppgifter

Nätägaren är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som behandlas i samband med beställning av Installationen och hanterar dessa i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter.

Genom beställning är Kunden införstådd med och samtycker till att lämnande personuppgifter behandlas för uppfyllande av Avtalet samt för möjliggörande av tjänsteleverans. 

Nätägarens kontaktuppgifter och information om behandlingen av personuppgifter och Kundens rättigheter framgår av Nätägarens Riktlinjer för integritetsskydd, se www.utsikt.se

4. Information och meddelanden

Allmän information publiceras och hålls tillgänglig på Nätägarens hemsida, se www.utsikt.se 

Meddelanden till Kunden skickas med brev eller via e-post till av Kunden angiven adress. Meddelanden kan också lämnas i samband med faktura.  

Meddelande via brev eller faktura anses mottaget av Kunden senast sju (7) dagar efter avsändandet om det inte framstår som sannolikt att meddelandet anlänt efter denna tidpunkt. Meddelande till Kunden via e-post anses vara mottaget av kunden första vardagen efter avsändandet.

Skriftliga meddelanden till Nätägaren skickas till: kundservice@utsikt.se  

5. Kundens åtaganden

5.1 Kunduppgifter

Kunden ska under Avtalstiden hålla Nätägaren underrättad om aktuella kontaktuppgifter. Ändrade uppgifter meddelas till: kundservice@utsikt.se 

5.2 Ansvar från Överlämningspunkten

Nätägaren äger och ansvarar för förbindelsen fram till Överlämningspunkten. Eventuellt Fastighetsnät bekostas, etableras och underhålls av Kunden, om inte annat särskilt överenskommes enligt punkten 1.3.

Kunden ansvarar i de fall då denne själv inte äger fastigheten där Tjänsten ska utföras, att inhämta fastighetsägarens godkännande och eventuella erforderliga tillstånd.  

5.3 Fastighets-, lokal- eller verksamhetsöverlåtelse 

Vid eventuell överlåtelse under Avtalstiden ska Kunden informera Nätägaren så att ett nytt Avtal kan ingås med det nya företaget/fastighetsägaren/lokalhyresgästen. 

Om ett nytt Avtal inte ingås med ny Kund ska detta anses som en avbeställning/ uppsägning från befintlig Kund. 

Nätägaren har vid avbeställning under Leveranstid rätt till kostnadsersättning för nedlagda arbeten. 

5.4 Nyttjande av fiberanslutning

Kunden är skyldig att iaktta Nätägarens anvisningar och gällande lagar och regler vid användning av Tjänsten.

Kunden får inte använda förbindelsen på ett sätt som innebär att användningen utgör brottslig handling. Nätägaren har rätt att vid misstanke om brott stänga av förbindelsen, till dess att ärendet är utrett. 

6. Nätägarens åtaganden

6.1 Färdigställande 

Nätägaren ska färdigställa Installationen och leverera i enlighet med ingånget Avtal. 

6.2 Underleverantörer

Om Nätägaren anlitar underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt dessa villkor svarar Nätägaren för underleverantörens arbete såsom för eget arbete.

7. Utförande av installationen

7.1 Leveransdag

Nätägaren åtar sig att leverera Installationen senast avtalad Leveransdag, om inte annat föranleds av detta avsnitt eller om någon omständighet som utgör en befrielsegrund enligt punkten 10 föreligger. 

7.2 Förberedelser 

Kunden ska inför Installationen utföra överenskomna och andra enligt Nätägarens anvisningar erforderliga förberedelser. Instruktion och anvisningar lämnas av Nätägaren i god tid. 

Kunden ska, om så krävs, medverka till att Nätägaren erhåller erforderliga uppgifter avseende fastighetens el-, VVS- och telekommunikation samt mark- och vattenområden. 

7.3 Installation

Kunden ska (kostnadsfritt) ge Nätägaren tillträde och tillgång till fastigheten och tillhörande utrymmen för att kunna genomföra Installationen. 

Placering av Utrustning tillhandahållen av Nätägaren sker i dialog med Kunden. Om Kunden senare önskar flyttning av eller ändring av Överlämningspunkten eller annan del av Utrustning debiteras Kunden de kostnader flyttningen eller ändringen föranleder.

7.4 Leveransförsening

Försening anses föreligga när Installationen uteblir eller genomförs efter avtalad Leveransdag. 

Om det finns risk att leverans av Installationen kommer att bli försenad eller att försening framstår som sannolik, ska detta utan dröjsmål meddelas den andra parten. Nätägaren ska meddela Kunden om ny beräknad Leveransdag.

Om förseningen beror på Kunden eller något förhållande på Kundens sida, har Nätägaren rätt till ersättning för kostnader som förorsakas till följd av förseningen. Är förseningen av väsentlig betydelse för samordningen av grävarbeten eller uppgår till minst tolv (12) månader efter överenskommen Leveransdag, äger Nätägaren även rätt att frånträda Avtalet.  

Om leveransförseningen beror på Nätägaren, eller något förhållande på Nätägarens sida äger Kunden rätt att hålla inne betalning till dess att Installationen är utförd. Är förseningen av väsentlig betydelse eller uppgår till minst tolv (12) månader efter ursprungligt eller senare framflyttad Leveransdag, äger Kunden rätt att avbeställa Installationen utan betalningsansvar.  

8. Utrustning

8.1 Installerad utrustning

Kunden får inte förfoga över Utrustning på annat sätt än vad som framgår av dessa Allmänna villkor. Kunden ansvarar för och har omsorgsplikt för Utrustningen. Kunden förbinder sig att inte flytta, göra några ingrepp, ändringar eller tillägg i Utrustningen. Plombering och märkning måste vara intakta och får inte brytas eller tas bort. Kunden ska erlägga ersättning för skada eller förlorad Utrustning, samt nedmontering och installation av ny Utrustning.

Kunden får inte utan Nätägarens skriftliga medgivande låta tredje part nyttja Utrustningen. 

8.2 Tillhandahållande av elström

Kunden förbinder sig att via ett eluttag (vanligen 230 volt) kontinuerligt tillhandahålla och bekosta elström avseende drift av installerad Utrustning.

9. Fel i tjänsten

9.1 Felanmälan   

Felanmälan avseende tjänsteutbud görs till den tjänsteleverantör som Kunden valt. Felanmälan avseende skadad Utrustning med mera görs till www.utsikt.se   

Felanmälan ska ske till i Avtalet fastställd serviceorganisation. Innan felanmälan sker ska Kunden kontrollera att felet inte beror på den egna utrustningen eller på tjänster som tredje part levererar. 

9.2 Tillträde 

Kunden är skyldig att medge eller tillse att Nätägaren bereds tillträde till fastigheten/lokalen för kontroll och underhåll/reparation av förbindelsen.

9.3 Felsökning 

Om det vid felsökning visar sig att felet inte föreligger inom Nätägarens ansvarsområde äger Nätägaren rätt att debitera Kunden för nedlagt arbete i samband med felsökning.

9.4 Felavhjälpning, service och underhåll 

Leverantören Nätägaren är skyldig att snarast avhjälpa fel i Bredbandsanslutningen avseende anslutning av fiberkabel. Leverantören Nätägaren ansvarar inte för fel, avbrott eller annan driftstörning på utrustning som ägs av Kunden eller annan eller om obehörigt ingrepp gjorts i Nätägarens utrustning.

9.5 Kostnad vid felsökning och felavhjälpande 

Kunden är skyldig att betala ersättning för felsökning och förekommande felavhjälpning efter Nätägarens vid var tid gällande prislista om felet är av ett slag som Nätägaren inte svarar för.

9.6 Driftavbrott

Ändringar i Stadsnätet och planerade driftavbrott. I de fall schemalagda driftavbrott, så kallade servicefönster, finns fastlagda, anges dessa tider på www.utsikt.se. Nätägaren äger rätt att tillfälligt stänga av Stadsnätet och/eller vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till Stadsnätet om det är påkallat av tekniska, underhålls, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. 

Nätägaren ska utföra sådana åtgärder skyndsamt och på ett sådant sätt att störningarna begränsas i möjligaste mån med hänsyn tagen till omständigheterna i det enskilda fallet. Nätägaren äger rätt att med omedelbar verkan genomföra sådana förändringar i Stadsnätet som följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut

10. Befrielsegrunder och framflyttad leveransdag 

10.1 Befrielsegrunder 

Part är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför parts kontroll. 

Omständighet utanför den förhindrade partens kontroll ska anses föreligga vid krig, terroristhandling, explosion, brand, naturkatastrof, allmän brist på energi, efterverkningar av extrema väderleksförhållanden eller översvämning, upplopp, myndighetsbeslut eller myndighetsingripande, blockad, undantagstillstånd, efterverkningar av sabotage, samhällsfarlig sjukdom eller liknande händelse som den förhindrade parten inte skäligen kunnat förutse vid Avtalets undertecknande och vars följder den förhindrade parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Om omständighet enligt denna punkt varaktigt kvarstår i mer än tre (3) månader har vardera parten rätt att frånträda Avtalet med omedelbart upphörande. 

Förhindrade parten ska omedelbart skriftligen meddela den andra parten om sådan omständighet som anges i denna punkt. 

10.2 Framflyttad Leveransdag

Nätägaren äger rätt att, i skälig omfattning, flytta fram Leveransdag vid hinder såsom väderförhållanden som väsentligt försvårar Nätägarens installationsarbete till exempel tjäle eller långvarig kyla, stopp i kanalisation och rör eller liknande. 

Om Nätägarens arbete försvåras eller förhindras på grund av felaktiga eller uteblivna förberedelser av Kunden har Nätägaren rätt att flytta fram Leveransdag och fakturera Kunden för de extra kostnader som Nätägaren förorsakas i anledning därav.

Om omständighet utgör en befrielsegrund enligt punkten 10.1 kan parterna träffa överenskommelse om att flytta fram Leveransdagen.

11. Avbeställning

11.1 Kundens rätt till avbeställning 

Under Leveranstiden har Kunden rätt att avbeställa Installationen. Vid avbeställning ska Kunden ersätta Nätägarens skäliga kostnader.  

11.2 Meddelande

Avbeställning av Installationen eller utövande av ångerrätt ska skriftligen meddelas motparten med angivande av orsak. Mottagande part ska utan dröjsmål bekräfta mottagande av meddelandet

12. Avtalstid, uppsägning och ändring 

12.1 Avtals- och uppsägningstid

Avtalet gäller från Nätägarens beställningsbekräftelse och övergår efter Leveransdagen att löpa tills vidare med tolv (12) månaders ömsesidig uppsägningstid. 

För specifika tjänster kan avtalstider även framgå av Produktavtal. Vid tidsbestämda avtalstiders slut har Nätägaren rätt att justera månadspris till gällande 12-månadersavtal, om inte ny avtalsperiod har avtalats.

12.2 Återtagande av utrustning

Vid Avtalets upphörande har Nätägaren rätt att med full kostnadstäckning återta Utrustningen som har installerats enligt detta Avtal. 

12.3 Ändringar eller tillägg 

Nätägaren har rätt att göra ändringar och tillägg till Avtalet, vilket ska skriftligen meddelas Kunden senast tre (3) månader innan ikraftträdandet. 

Kunden har vid sådant besked rätt att säga upp Avtalet med sex (6) månaders uppsägningstid med bibehållna villkor. Detta gäller inte om ändring eller tillägg är av mindre administrativ eller språklig karaktär och inte heller om den föranleds på grund av tvingande lagstiftning.  

Vid uppsägning enligt den här punkten sker kommer inte någon återbetalning av erlagda betalningar att ske. 

12.4 Meddelande

Uppsägning ska skriftligen meddelas motparten med angivande av orsak. Mottagande part ska utan dröjsmål bekräfta mottagande av meddelandet

13. Hävning

13.1 Parternas rätt att häva Avtalet

Om någon av Parterna begår ett väsentligt avtalsbrott och underlåter att vidta rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmaning därom.  

13.2 Nätägarens rätt att häva Avtalet

Nätägaren har rätt att med omedelbar verkan och utan ersättning till Kunden häva Avtalet och stänga av förbindelsen: 

(i) Om Kunden eller fastighetsägaren motsätter sig föreslagen installationslösning. Nätägaren kan i sådant fall avsäga sig vidare installationsarbete. 
(ii) Om Nätägaren eller anlitad entreprenör finner att installation inte kan genomföras utan risker på grund av fastighetens beskaffenhet har Nätägaren rätt att avbryta installationen. Det kan bl. a inträffa till följd av fastighetens skick eller om arbetet innebär hälsorisker, exempelvis exponering för asbest. 
(iii) Om ett erbjudande villkorats med exempelvis anslutningsgrad avseende tecknade avtal inom ett avgränsat område inte uppfyllts under Leveranstiden.
(iiii) Om erforderliga tillstånd inte erhålls.
(v) Om Kunden trots påminnelse inte betalat faktura, i förekommande fall inte erlägger fastställd förskottsbetalning eller avgift inom angiven tid.
(vi) Om Kunden genom laga kraftvunnen dom blivit dömd för brott som även strider mot dessa Allmänna villkor. 

Se även punkten 7.4 Leveransförsening (Kundens). 

13.3 Meddelande

Hävning av Avtal ska skriftligen meddelas motparten med angivande av orsak. Mottagande part ska utan dröjsmål bekräfta mottagande av meddelandet. 

14. Skadestånd

Part har rätt till ersättning för skada som orsakats den andre Parten. Parts skadeståndsansvar omfattar endast ersättning för direkt skada. Det föreligger således ingen rätt till ersättning för indirekt skada, såsom exempelvis utebliven vinst, minskad produktion, förlust av data, hinder att uppfylla förpliktelse gentemot tredje man eller utebliven nytta av avtal. Vid force majeure liknande omständigheter föreligger inte någon ersättningsskyldighet.

Nätägaren ansvarar inte för skador utanför Nätägarens kontroll, exempelvis skador till följd av elavbrott och åsknedslag eller skador orsakade av tredjeman.

15. Betalning och betalningsvillkor

15.1 Priser och betalningsvillkor

Nätägaren tillämpar vid var tid gällande prislista. Betalning ska ske mot faktura inom angiven betalningstid.

15.2 Betalning Installation

Kunden ska till Nätägaren erlägga betalning när Installationen är genomförd. Nätägaren har rätt att begära förskottsbetalning efter kreditprövning. 

16. Reklamation

Invändning mot faktura, begäran om skadestånd eller fel i Installationen ska, för att kunna göras gällande, framställas inom skälig tid efter det att den omständighet som föranlett invändningen upptäckts eller borde ha upptäckts. Kunden har dock alltid minst två (2) månader på sig att reklamera.  

17. Överlåtelse av Avtalet

Nätägaren har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan. 

Se punkten 5.3 Fastighets-, lokal- eller verksamhetsöverlåtelse. 

Efter Leveranstiden har Kunden rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan. 

18. Tvist

Tvist angående tillämpning eller tolkning av Avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand försöka lösas i samförstånd, i andra hand prövas och slutgiltigt avgöras av svensk allmän domstol.