Riktlinjer för integritetsskydd

GDPR - Behandling av personuppgifter

Inom Tekniska verken-koncernen är vi angelägna om din säkerhet och att de personuppgifter som vi har om dig behandlas enligt regelverket i dataskyddsförordningen. Här finner du de riktlinjer som vi använder för att skydda dina personuppgifter.

Vi respekterar dina personuppgifter och din integritet. Inom våra bolag samlar vi endast in, lagrar eller använder dina personuppgifter för bestämda ändamål. Vi tycker att det är viktigt att kontinuerligt arbeta med frågor som lojalitet, medvetenhet, utbildning och organisation för att skydda våra kunders och anställdas integritet. Vi skyddar dina uppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som till exempel lösenordsskydd och begränsad behörighet.

Tillfällen då vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar bara personuppgifter för bestämda ändamål och behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra den avsedda behandlingen.

Exempel på när vi behandlar dina personuppgifter:

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att identifiera dig som kund eller användare, för att hantera och leverera tjänster i enlighet med ditt avtal. Vi behandlar även dina personuppgifter för att ta betalt för de tjänster du använder, för att hantera dina fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål, för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter, och för att hantera klagomål och reklamationer.

Service och support

Vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar kundservice via telefon, chatt eller något av våra sociala medier eller när du begär hjälp från produktrådgivare, för att kunna utföra service och support på de tjänster du köper av oss.

Utveckling av tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att utveckla och förbättra vår verksamhet och våra tjänster. Vi upprättar statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Vanligtvis kan www.tekniskaverken.se besökas utan att personuppgifter eller liknande uppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym.

Direktmarknadsföring

Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster som är av relevans direkt till dig. Du kan få den via t.ex. brev, telefon, sms och e-post. Däremot kommer Tekniska verken inte att vidarebefordra eller sälja din personliga information till externa organisationer för marknadsföringssyfte utan ditt tillstånd.

Efterlevnad av lagar

Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, såsom bokföringslagen.
Tillfällen när vi lämnar ut dina personuppgifter

Underleverantörer och andra bolag inom Tekniska verken-koncernen

Dina personuppgifter kan vidarebefordras till olika organisatoriska enheter inom Tekniska verken-koncernen eller till ombud eller underleverantörer som utför tjänster för oss, t ex våra service- och underleverantörer. I dessa fall upprättas avtal där Tekniska verken reglerar att informationen endast används för den verksamhet som organisationerna bedriver för Tekniska verken och att personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen.

Myndigheter

Vi är enligt lag skyldiga att lämna ut uppgifter till statliga och kommunala myndigheter. Däremot kommer Tekniska verken inte att vidarebefordra eller sälja din personliga information till externa organisationer för marknadsföringssyfte utan ditt tillstånd.

Gallring

Tekniska verken bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Uppgifterna kan dock i vissa fall behöva sparas även efter att du avslutat ditt avtal eller din kontakt med oss, till exempel för statistik eller bokföringsändamål.
Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter vi har registrerat om dig. Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag en gång per år. Detta gör du genom en skriftlig begäran som skickas till dataskyddsombudet för Tekniska verken-koncernen.

Adress:
Dataskydd
Tekniska verken i Linköping AB (Publ)
Brogatan 1
Box 1500
581 15 Linköping
Dataskydd@tekniskaverken.se

Efter skriftlig begäran från dig inkommit till dataskyddsombudet kommer ett registerutdrag vara dig tillhanda inom fyra veckor. Registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att de uppgifter vi behandlar är korrekta, men du som kund har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevanta. Om du upptäcker felaktig data om dig har du rätt att begära att få detta rättat. När ditt data rättas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut data till om att denna
rättelse har ägt rum – förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut. Du begär rättelse genom en skriftlig begäran till Dataskyddsombudet:

Adress:
Dataskydd
Tekniska verken i Linköping AB (Publ)
Brogatan 1
Box 1500
581 15 Linköping
Dataskydd@tekniskaverken.se

Rätt till begränsning

Börjar gälla 25 maj 2018.
Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av ditt data.
Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

• När du anser att dina uppgifter inte är korrekta och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas under tiden som utredningen pågår.
• När personuppgiftsbehandlingen är olaglig men du motsätter dig att dina uppgifter raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
• När du behöver dina uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver dina uppgifter för ändamålen med vår behandling.
• När du har invänt mot behandling av dina uppgifter får vi fortsätta att behandla dina uppgifter under den tid som kontrollen pågår.
• Om behandlingen av dina uppgifter begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum.

Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Du begär en begränsning av behandlingen av dina uppgifter genom en skriftlig begäran till dataskyddsombudet:
Adress:
Dataskydd
Tekniska verken i Linköping AB (Publ)
Brogatan 1
Box 1500
581 15 Linköping
Dataskydd@tekniskaverken.se

Rätt till radering

Dina personuppgifter behandlas av oss under den tid du är kund och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Närmare information om hur länge dina personuppgifter bevaras kan fås på begäran. Fakturauppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, till exempel bokföringslagen.

Som kund har du rätt att få dina uppgifter raderade om någon av följande förutsättningar gäller:

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
• Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.
• Om du motsätter dig behandling av personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
• Om uppgifter inte har behandlats enligt regleringen.
• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om uppgifter raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut uppgifter om dig till, om att denna radering har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut.
Du begär en radering av dina uppgifter genom en skriftlig begäran till dataskyddsombudet:
Adress:
Dataskydd
Tekniska verken i Linköping AB (Publ)
Brogatan 1
Box 1500
581 15 Linköping
Dataskydd@tekniskaverken.se

Dataportabilitet

Börjar gälla 25 maj 2018.

Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådana uppgifter som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll. Till exempel att flytta dina uppgifter till en annan IT-miljö. Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.
Du begär dataportabilitet genom en skriftlig begäran till dataskyddsombudet:
Adress:
Dataskydd
Tekniska verken i Linköping AB (Publ)
Brogatan 1
Box 1500
581 15 Linköping
Dataskydd@tekniskaverken.se

Tredjeparts webbplatser

Observera att andra webbplatser, inklusive sådana som finns tillgängliga via vår webbplats, t ex via en hyperlänk, kan samla in personlig information om dig. Vår riktlinje för sekretess och behandling av dina personuppgifter omfattar inte informationsinsamling från webbplatser som tillhör tredje part och som länkats till från Tekniska verkens webbplats.

Konsumenträtt

Vi vill att du ska vara nöjd med att vara elnätskund hos oss. Därför är det viktigt att du hör av dig till oss om något inte fungerar som det ska.

Kontakta i första hand vår kundservice via e-post kundservice@tekniskaverken.se eller på tel 0771-25 26 27.

Prövning av ärendet - om du fortfarande inte är nöjd

Om du inte är nöjd med det svar som kundservice har lämnat kan du skriftligen kontakta oss på Tekniska verken så prövar vi ditt ärende. Kontakta oss via vanlig post eller via e-post info@tekniskaverken.se.

Tekniska verken Linköping Nät AB
Box 1500
581 15 Linköping

Ångerrätt

Om avtal ingåtts via telefon eller internet har du enligt distansavtalslagen rätt att inom 14 dagar ångra köpet. Ångerfristen börjar gälla från den dag du erhållit avtalsbekräftelsen. Ångerrätten bortfaller om leverans enligt avtal, med ditt samtycke, påbörjas under ångerfristen.

Externa rådgivare och myndigheter

Allmänna reklamationsnämnden

Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du få ärendet prövat av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en myndighet som opartiskt och utan avgift för parterna prövar konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara eller tjänst. Mer information finner du på www.arn.se

Hjälpte denna information dig? Nej