Få koll på ledningarna innan du börjar gräva

Innan du börjar gräva behöver du ta reda på om det finns några ledningar i marken. Det är viktigt att ledningarna inte skadas, eftersom de förser samhället med el, kommunikation, vatten och värme. 

Avgrävda ledningar orsakar många avbrott. Det är extra allvarligt när det drabbar mobilnät eller andra viktiga samhällsfunktioner och i många fall kan de undvikas. Skadade kablar kan fortfarande vara i drift och utgöra en allvarlig fara. Betrakta varje skadad ledning som livsfarlig att beröra. Från bredbandskablarna strålar ett farligt laserljus som inte går att se med blotta ögat, titta inte in i kablarna. 

Gör så här

 1. Läs grävbestämmelserna på den här sidan.
 2. Läs grävbestämmelser för elledningar och fjärrvärmeledningar hos Tekniska verken. 
 3. Beställ ledningsanvisning och utsättning hos Ledningskollen.se. Du registrerar dig gratis och skapar ett ledningsanvisningsärende. 

Ditt ansvar

Den som orsakar skada på ledning i samband med markarbeten, utan att ha begärt eller följt ledningsanvisning och dess villkor, är ersättningsskyldig för samtliga kostnader förknippade med reparation av skadan. I samband med skada på anläggning gäller Skadeståndslag (1972:207) 2 kap. 1 §: ”Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan”. 

Felanmäl skadad ledning direkt

Skadade ledningar ska anmälas omedelbart till oss på telefon, dygnet runt.

 • Linköping och Mjölby: 013-20 80 20
 • Katrineholm: 0150-579 00

Även om det inte verkar vara någon fara för blotta ögat, kan en skadad elkabel eller luftledning vara livsfarlig och får inte vidröras! Håll 6 meters säkerhetsavstånd från skadad elkabel eller luftledning.

Vid särskilda allvarliga olyckor bör du alltid ringa SOS-alarm på 112.

Bestämmelser för om du gräver nära bredbandsledningar

De här bestämmelserna gäller för alla som utför grävarbete nära Utsikt Bredbands anläggningar.

Förläggningsdjup 

Kablarnas och rörens förläggningsdjup varierar, men ligger vanligtvis på 0,2 - 1,5 meters djup. Iaktta största varsamhet när du gräver. 

Vid grävning

 1. Kablar och rör 
  Handgrävning gäller inom 1 meter åt vartdera hållet från ledningsanvisningen. Med handgrävning menas grävning med spade, skyffel eller liknande. Tryckluftsspett eller andra verktyg av denna typ får inte användas.
 2. Stolpar och master
  Vid grävning djupare än 0,5 meter och närmare än 2 meter från belysningsstolpar, wifi-stolpar och master måste särskild försiktighet iakttas på grund av stabilitetsskäl.
 3. Horisontell jordborrning 
  För att undvika att kablar och rör skadas vid borrning och tryckning i mark, till exempel genom en vägbana, måste förläggningsdjupet på förekommande kablar först kontrolleras. Detta kan ske exempelvis genom att kabeln friläggs innan arbetet påbörjas.
 4. Vertikal jordborrning
  Vertikal jordborrning, neddrivning av rör och liknande får inte ske närmare än 2 meter från en kabel eller rör utan att de friläggs före arbetet påbörjas.
 5. Friläggning
  Efter friläggande är det viktigt att föreskriftsenlig täckning och markering av kablarna görs vid återfyllning. Detta för att undvika framtida kabelskador på grund av till exempel sättning i marken. 
  Om det finns behov av att hänga upp rör eller kablar ska personal från Utsikt Bredband ges tillfälle att närvara. 
 6. Flytt av rör och kablar
  Om en anläggning byggs under mark, som gör det omöjligt att använda befintliga rör, ska Utsikt Bredband kontaktas för att kunna ändra rörsträckningen.
 7. Grävarbete i omedelbar närhet av luftledning 
  Vid maskingrävning, tippning, användning av kranar eller dylikt under, eller i närheten av, luftledning, ska överenskommelse träffas med Tekniska verken om nödvändiga åtgärder. 
  Följande säkerhetsavstånd till luftledning gäller: 
  - 2 meter i sid- och höjdled vid lågspänningsledningar (400 V). 
  - 4 meter i sid- och höjdled vid ledningar med spänning mellan 1 000 och 55 000 V. 
  - 6 meter i sidled och 4 meter i höjdled vid ledningar med spänning 55 000 – 130 000 V.
 8. Grävning intill teknikbod/elstation 
  Området inom 5 meter från en station är att betrakta som fullt med kablar och dessa är där mycket svåra att göra utsättning av. Grävning i detta område måste alltid ske för hand eller med försiktig maskingrävning.  
  Informera också Tekniska verkens Driftcentral, tel: 013-20 80 20 så att personal från Tekniska verken kan närvara för att bevaka arbetet. 

Faror förknippade med avgrävda ledningar och kablar 

 • Fiberkablar: Från bredbandskablarna strålar ett farligt laserljus som inte går att se med blotta ögat. Titta inte in i kablarna.  
 • Elledningar: Skadade kablar kan fortfarande vara spänningsförande och därmed utgöra en allvarlig fara för grävpersonal och allmänhet. Betrakta därför varje skadad ledning som livsfarlig att beröra.
 • Fjärrvärmeledningar: Vatten från en fjärrvärmeledning är grönfärgat för att lättare kunna upptäcka läckor, och har en temperatur mellan 80–120 grader. 
 • Vatten- och avlopp: I vatten- och avloppsnät finns risk för smittospridning. 


Farligt laserljus i bredbandskablarna!

Det går för ögat farligt laserljus i bredbandskablarna.
Titta INTE in i kablarna.

 

Hjälpte denna information dig? Nej