Byalag

Då högkapacitetsnät idag är kostsamma att bygga behöver flera aktörer samverka för att kunna erbjuda boende och företag på landsbygden en rimlig anslutningskostnad. De ideella krafterna är här den viktigaste delen i denna samverkan och nationellt benämns detta som ”byalagsmodellen”.